Algemene Voorwaarden ReikiMar & TarotJo

 

Paragraaf 1         Algemene bepalingen

 

Artikel 1      Identiteit ReikiMar

 1. Reikipraktijk “ReikiMar”, hierna: ReikiMar is onderdeel van ReikiMar & TarotJo.
 2. Handelnaam: ReikiMar&TarotJo;

Vestigings- en bezoekadres: Radio Oranjelaan 2, 1318 AX Almere

Telefoonnummer: 06-37556416

E-mailadres: info@reikimar.nl

KvK-nummer:  69473323

Btw-identificatienummer: NL001993967B49

 1. ReikiMar is slecht telefonisch bereikbaar in verband met het geven van Reiki behandelingen, cursussen en inwijdingen, vandaar dat wordt aangeraden om contact op te nemen via e-mail, WhatsApp of het contactformulier op https://reikimar.nl/contact/

 

Artikel 2      QRP

 1. ReikiMar is aangesloten bij Vereniging Quality Reiki Professionals, hierna: QRP.
 2. Zie voor de van toepassing zijnde doelstelling, gedragscode en meer informatie over QRP: https://verenigingqrp.nl

 

Artikel 3      CAT

 1. ReikiMar is aangesloten bij het CAT, het Collectief Alternatieve Therapeuten.
 2. Zie voorde van toepassing zijnde beroepsregels en meer informatie over CAT: https://catcollectief.nl/

 

Artikel 4      IARP

 1. ReikiMar&More is aangesloten bij IARP, International Association of Reiki Professionals®
 2. Zie voor meer informatie over IARP: https://iarp.org/

 

Artikel 5      Reikwijdte Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

a. alle behandelingen, cursussen en inwijdingen tussen ReikiMar en de cliënt;

b. alle klanten die via ReikiMar de Jiko Ai Reiki® handboeken aankopen, hierna: afnemer

c. alle klanten die via ReikiMar de Lightarian Reiki handboeken aankopen, hierna: afnemer;

d. alle verkopen via de (web)shop van ReikiMar aan consumenten, hierna: (web)shop;

e. alle overige diensten die via ReikiMar worden aangeboden.

 

 

Paragraaf 2         Reiki behandelingen, cursussen en inwijdingen

 

Artikel 6      Aanmelden

Aanmelden voor een Reiki behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit geschiedt:

a. via WhatsApp;

b. via het contactformulier op https://reikimar.nl/contact/;

c. via het e-mailadres dat staat vermeld op https://reikimar.nl/.

 

Artikel 7      Medische achtergrond cliënt

 1. Wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts of specialist vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of wanneer hiervan in het verleden sprake is geweest, stelt cliënt of zijn/haar behandelend arts of specialist vóór aanvang van de behandeling, cursus of inwijding Reikimar  hiervan op de hoogte.
 2. In het kader van een Reiki behandeling, cursus of inwijding wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast.

 

 

Artikel 8      Tijdsduur behandeling, cursus of inwijding

 1. De duur van de Reiki behandeling, cursus of inwijding varieert en wordt bepaald door ReikiMar.
 2. De praktijk wijst uit dat voor de Reiki behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit door ReikiMar ruim voldoende tijd wordt genomen.

 

Artikel 9      Inspanningsverplichting

De Reiki behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit wordt naar beste kunnen uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van ReikiMar.

 

Artikel 10     Aansprakelijkheid Reiki behandelingen, cursussen, inwijdingen en overige activiteiten

 1. Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar dient niet ter vervanging van een medische behandeling.
 2. ReikiMar neemt voorafgaande aan de Reiki behandeling, cursus of inwijding bij cliënt een korte intake af om te beoordelen of Reiki geschikt is voor de cliënt; aan deze intake kunnen voor de cliënt geen rechten worden ontleend.
 3. ReikiMar is niet verantwoordelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de Reiki behandeling, cursus of inwijding.
 4. Met de aanmelding verklaart cliënt akkoord en op de hoogte te zijn met het dragen van eigen risico voor:

a. de heen en terugreis;

b. de deelname aan een Reiki behandeling, cursus of inwijding;

c. het oplopen van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki behandeling, cursus of inwijding.

Artikel 10A Gedragsregels cliënten tijdens een behandeling, cursus of inwijding
Cliënt conformeert zich aan de gedragsregels die voldoen aan de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen:
a. cliënt houdt ten alle tijde zijn of haar kleding aan;
b. indien cliënt grensoverschrijdend gedrag vertoont, waaronder zich naakt vertonen, grof taalgebruik, handtastelijk gedrag of het weigeren mee te gaan in de groepsdynamiek, en daarop wordt aangesproken, volgt hij of zij direct de aanwijzingen op die door ReikiMar aan hem of haar wordt gegeven;
c. voldoet cliënt hier niet aan, dan staat het ReikiMar vrij om de behandeling te stoppen, de cursus stil te leggen of de inwijding te beëindigen met het doel om cliënt op te dragen te vertrekken en de locatie te verlaten;
d. indien sprake is van het vorige lid, heeft cliënt geen recht op restitutie van zijn of haar deelname aan de behandeling, cursus of inwijding.

Artikel 11      Betaling

 1. Cliënt betaalt de factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum, vóór aanvang van de Reiki behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit.
 2. De factuur wordt per e-mail of betaalverzoek verstuurd.
 3. Betaling geschiedt contant (van te voren, niet op de dag zelf), via pinbetaling of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.

 

Artikel 12     In gebrekestelling en incasso

 1. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft betaald, wordt door ReikiMar een eerste betalingsherinnering verzonden met daarin een uiterste betaaldatum waaraan cliënt moet voldoen; de kosten van deze betalingsherinnering ad €5,- komen voor rekening van cliënt.
 2. Cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien cliënt niet voldoet aan de eerste betalingsherinnering, dan wordt door ReikiMar een tweede betalingsherinnering verzonden met daarin wederom een uiterste betaaldatum waaraan cliënt moet voldoen; de kosten van deze betalingsherinnering ad € 10,- sturen komen voor rekening van cliënt.
 4. ReikiMar kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom, zolang cliënt in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Voldoet cliënt binnen 7 dagen na de verzenddatum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting, dan is ReikiMar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van cliënt.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

 

Artikel 13     Opschorting Reiki behandeling, cursus of inwijding

Bij betalingsachterstand is ReikiMar gerechtigd verdere behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit op te schorten, totdat cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij de behandeling, de cursus of de inwijding zich hiertegen verzet.

 

Artikel 14     Annulering Reiki behandeling, cursus, inwijding of overige activiteit

 1. Behandelingsafspraken, inwijdingen of overige activiteiten moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling of inwijding worden geannuleerd.
 2. De annulering dient via WhatsApp, e-mail of het contactformulier op https://reikimar.nl/contact/ te worden gedaan met duidelijke vermelding van:

a. naam;

b. de datum van de behandelingsafspraak, inwijding of overige activiteit;

c. het telefoonnummer waarop de cliënt bereikbaar is.

3. Bij niet annuleren of bij niet annuleren binnen 24 uur voor de behandeling of de inwijding is ReikiMar gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen; dit geldt ook in geval van ziekte.

4. Voor geboekte cursussen gelden de volgende voorwaarden:

a. bij annulering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus: volledige bedrag retour minus de aanbetaling;

b. bij annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de betaling retour;

c. bij annulering uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus: 25% retour;

daarna is geen retourbetaling meer mogelijk.

 

Artikel 15     Geheimhouding

 1. ReikiMar hanteert een Code van Geheimhouding.
 2. Zonder toestemming wordt door ReikiMar geen informatie doorgeven aan derden; ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer.
 3. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.
 4. Het privacybeleid is conform de Algemene verordening gegevensbescherming en de General Data Protection Regulation en opgenomen in de Privacyverklaring

 

Artikel 16     Auteursrechten

 1. Al het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
 2. Op al het aangeboden cursusmateriaal rusten auteursrechten van ReikiMar of van derden.
 3. Tenzij anders bepaald, mag het cursusmateriaal niet worden:

a. vermenigvuldigd;

b. openbaar gemaakt of op andere wijze met derden worden gedeeld;

c. voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

zowel gedurende de looptijd van of na de cursus.

 1. Het is ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming het aangeboden cursusmateriaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken.

 

Paragraaf 3  Jiko Ai Reiki®

 

Artikel 17     Distributeur Jiko Ai Reiki® handboeken Wereldwijd

ReikiMar is wereldwijd distributeur van Jiko Ai Reiki® handboeken en registered trademark in Nederland, België, Luxemburg en Amerika.

 

Artikel 18     Handboeken Jiko Ai Reiki® bestellen

 1. De cliënt die Jiko Ai Reiki®  handboeken wil bestellen staat correct ingeschreven in het Jiko Ai Reiki® register, hierna: afnemer.
 2. Afnemers die voldoen aan het vereiste van het eerste lid van dit artikel, kunnen Jiko Ai Reiki® Handboeken bestellen via info@reikimar.nl

 

Artikel 19     Verzenden Jiko Ai Reiki® handboeken

 1. Na het indienen van een aanvraag voor Jiko Ai Reiki® handboeken, ontvangt afnemer binnen 24 uur daarvan een bevestiging van ReikiMar.
 2. ReikiMar verzendt de gewenste hoeveelheid Jiko Ai Reiki® handboeken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
 3. Op de dag van verzending, ontvangt afnemer een melding van ReikiMar dat de Jiko Ai Reiki® handboeken zijn verzonden.

 

Artikel 20     Informatie van Jiko Ai Reiki®

 1. De informatie van de Jiko Ai Reiki® op https://reikimar.nl/jiko-ai-reiki/ kan door de afnemer worden gebruikt om de eigen tekst voor zijn/haar eigen website en promotiemateriaal te ontwikkelen.
 2. Wanneer afnemer dit doet, worden alle belangrijke “woord-voor-woord”-fragmenten geïdentificeerd als afkomstig van de Jiko Ai Reiki® pagina van ReikiMar, zoals vermeld onder het eerste lid.
 3. De afnemer gebruikt altijd het ®-symbool waar van toepassing en identificeert het werk als “Geregistreerd merk van ReikiMar”.
 4. De website is te vinden op: http://www.lightarian.info/index.html

 

Artikel 21     Gebruik Jiko Ai Reiki® handboeken

 1. Alle Jiko Ai Reiki® handboeken zijn auteursrechtelijk beschermd door ReikiMar en mogen niet worden gedupliceerd.

 

Artikel 22     Logo Jiko Ai Reiki®

Afnemers van Jiko Ai Reiki® gaan met het afnemen van Jiko Ai Reiki® handboeken de verplichting aan om het logo van Jiko Ai Reiki® 1 op 1 over te nemen, zowel op hun website bij de informatie over Jiko Ai Reiki®, als het aanbod, als in de (social media) marketing, als in welk schrijven ter zake dan ook.

 

Artikel 23     Gebruik van Jiko Ai Reiki® als bedrijfsnaam

 1. Als een geregistreerde Teacher van de Jiko Ai Reiki®, kunnen Teachers een bedrijf creëren dat Jiko Ai Reiki® aanbiedt, zelfs als dat alles is wat wordt aangeboden.
 2. Een Jiko Ai Reiki® school of het gebruik van het woord/de naam Jiko Ai Reiki® als bedrijfsnaam is echter ten strengste verboden.
 3. Jiko Ai Reiki® is een unieke naam gecreëerd door en eigendom van ReikiMar.

 

Paragraaf 4  Lightarian Reiki

 

Artikel 24     Distributeur Lightarian™ handboeken Nederland en België

ReikiMar is distributeur van Lightarian Reiki handboeken voor Nederland en België.

 

Artikel 25     Lightarian™ Handboeken bestellen

 1. De cliënt die Lightarian™ handboeken wil bestellen staat correct ingeschreven bij het Lightarian™ Institute, hierna: afnemer; zie verder: http://www.lightarian.info/Registration_Procedures.html.
 2. Afnemers die voldoen aan het vereiste van het eerste lid van dit artikel, kunnen Lightarian™ Handboeken bestellen via lightarian@reikimar.nl.

 

Artikel 26     Verzenden Lightarian™ handboeken

 1. Na het indienen van een aanvraag voor Lightarian handboeken, ontvangt afnemer binnen 24 uur daarvan een bevestiging van ReikiMar.
 2. ReikiMar verzendt de gewenste hoeveelheid Lightarian™ handboeken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
 3. Op de dag van verzending, ontvangt afnemer een melding van ReikiMar dat de Lightarian™ handboeken zijn verzonden.

 

Artikel 27     Informatie van de Lightarian™ website

 1. De informatie van de Lightarian™ website kan door afnemer worden gebruikt om zijn/haar eigen tekst voor zijn/haar eigen websites en promotiemateriaal te ontwikkelen.
 2. Wanneer afnemer dit doet, worden alle belangrijke “woord-voor-woord”-fragmenten geïdentificeerd als afkomstig van het Lightarian™ Institute for Global Human Transformation of Lightarian™ Institute.
 3. De afnemer gebruikt altijd het ™-symbool waar van toepassing en identificeert het werk als “Handelsmerk van het Lightarian™ Institute”.
 4. De website is te vinden op: http://www.lightarian.info/index.html

 

Artikel 28     Gebruik tekst Lightarian™ Reiki, Lightarian Ray™, Lightarian Clearings™, AngelLink™

en Purification Ring™ en Lightarian Gateway™, Lightarian AngelLink Extensions en

Lightarian Ray Extensions handboeken

 1. Voor deze gepatenteerde materialen wordt geen toestemming verleend om de inhoud uit de Lightarian™ handboeken voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken.
 2. De details in de Lightarian™ handboeken zijn uitsluitend bedoeld voor afnemers, met uitzondering van de “Client Information” pagina’s van de Lightarian™ Ray trainingshandleidingen.
 3. Alle Lightarian™ handboeken zijn auteursrechtelijk beschermd door het Lightarian™ Institute en mogen niet worden gedupliceerd.

 

Artikel 29     Het gebruik van de “Client Information” uit de Lightarian™ Ray trainingshandleiding

 1. Zoals vermeld in de Lightarian™ Ray trainingshandleidingen, is deze informatie voor de eigen studenten van afnemer; het staat afnemer vrij om rechtstreekse kopieën te maken van die specifieke pagina’s uit de handleiding.
 2. De cliëntinformatie die de Lightarian™ Institute verstrekt is een zeer uitgebreide behandeling van de aspecten van het werk waarvan het instituut vindt dat een student deze zou moeten lezen, voordat hij een Straalafstemming ontvangt, er kunnen zich echter situaties voordoen waarin afnemer deze informatie wil aanpassen, vereenvoudigen als dat is gewenst, om zijn/haar eigen bewoordingen voor bepaalde studenten te ontwikkelen.
 3. Indien afnemer de cliëntinformatie aanpast of vereenvoudigt, heeft afnemer zich te houden aan het tweede lid van artikel 28.

 

Artikel 30     Logo Lightarian™ Institute

 1. Er wordt aan niemand toestemming verleend om het logo van het Lightarian™ Institute, te weten de afbeeldingen van globe en de naam van het Lightarian™ Institute, te gebruiken.
 2. Als onafhankelijke afnemer opereert elke Reiki Teacher vrij en los van het Lightarian™ Institute.
 3. Als een Reiki Teacher een certificaat aan zijn persoonlijke leerlingen geeft, moet de Reiki Teacher op de certificaten zijn/haar eigen naam of bedrijfsnaam gebruiken.

 

Artikel 31     Gebruik van Lightarian™ als bedrijfsnaam

 1. Als een geregistreerde Teacher van de Lightarian™ modaliteiten, kunnen Teachers een bedrijf creëren dat Lightarian™ modaliteiten aanbiedt, zelfs als dat alles is wat wordt aangeboden.
 2. Een Lightarian™ school of het gebruik van het woord/de naam “Lightarian” als bedrijfsnaam is echter ten strengste verboden.
 3. “Lightarian™” is een unieke naam gecreëerd door en eigendom van het Lightarian™ Institute

 

Paragraaf 5  Webshop

 

Artikel 32     Definities paragraaf 5

In de algemene voorwaarden van paragraaf 5 wordt verstaan onder:

 1. bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 2. consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koopovereenkomst aangaat met ReikiMar;
 3. dag: kalenderdag;
 4. duurtransactie: koopovereenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten of diensten waarvan de leverings- of afnameverplichting in de tijd is geregeld;
 5. duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ReikiMar in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst op afstand;
 7. koopovereenkomst: koopovereenkomst op afstand waarbij in het kader van een door ReikiMar georganiseerd systeem voor verkoop van producten en diensten, tot en met het sluiten van de koopovereenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. modelformulier: modelformulier voor herroeping dat ReikiMar ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 9. ReikiMar: ReikiMar die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

Artikel 33 Reikwijdte paragraaf 5

 1. Deze paragraaf is van toepassing op:

a. elk aanbod van ReikiMar;

b. elke tot stand gekomen koopovereenkomst;

c. bestellingen tussen ReikiMar en de consument;

dat of die via de webshop tot stand is of zijn gekomen.

 1. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van paragraaf 5 en, indien van toepassing, de tekst van alle Algemene Voorwaarden, aan de consument beschikbaar gesteld.
 2. Indien het tweede lid niet mogelijk is, wordt aangegeven dat de Algemene Voorwaarden zijn in te zien bij ReikiMar en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk via de digitale weg worden toegezonden; indien toezending via de digitale weg niet mogelijk is, dan worden de Algemene Voorwaarden kosteloos via de fysieke weg toegezonden.

 

Artikel 34     Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend.
 3. ReikiMar is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een op zodanige wijze volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten, op grond waarvan de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
 5. Indien ReikiMar gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten; ReikiMar kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;

b. de eventuele kosten van verzending;

c. de wijze waarop de koopovereenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de koopovereenkomst;

f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ReikiMar de prijs garandeert;

g. of de koopovereenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument is te raadplegen;

h. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de koopovereenkomst, de door hem of haar in het kader van die koopovereenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

i. de gedragscode die staat vermeld in artikel 2 en de beroepscode die staat vermeld in artikel 3 waaraan ReikiMar zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedrags- en beroepscode langs elektronische weg kan raadplegen;

j. de minimale duur van de koopovereenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

8. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor ReikiMar.

 

Artikel 35     De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ReikiMar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ReikiMar is bevestigd, kan de consument de koopovereenkomst ontbinden.
 4. Indien de koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft ReikiMar passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving; indien de consument elektronisch kan betalen, neemt ReikiMar daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 5. ReikiMar kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de koopovereenkomst op afstand.
 6. Indien ReikiMar op grond van het vijfde lid goede gronden heeft om de koopovereenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Iedere koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 36     Duurtransacties

 1. De consument kan een koopovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een koopovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een koopovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. Een koopovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 

Artikel 37     Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na het aangaan van deze koopovereenkomst.
 2. De bedenktermijn van eerste lid gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument en tijdens deze bedenktermijn:

a. gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking;

b. pakt hij of zij het product slechts in die mate uit of gebruikt hij of zij het product voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij of zij het product wenst te behouden.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij of zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan ReikiMar.

4. Het kenbaar maken van zijn of haar herroepingsrecht doet de consument door middel van het modelformulier dat door ReikiMar ter beschikking is gesteld bij levering van het product.

5. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, stuurt de consument het product binnen 14 dagen retour aan ReikiMar met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking, conform de door ReikiMar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. De consument bewijst dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.

7. Indien de consument na afloop van de bedenktermijn van het eerste lid niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn of haar herroepingsrecht of het product niet aan ReikiMar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 38     Herroeping bij levering van diensten

Ten aanzien van het herroepingsrecht bij levering van diensten, gelden de bepalingen van artikel 14 van paragraaf 2.

 

Artikel 39     Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt ReikiMar dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping door de consument.
 3. Terugbetaling geschiedt op voorwaarde dat het geleverde product reeds terug is ontvangen door ReikiMar.

 

Artikel 40     Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts, indien ReikiMar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door ReikiMar tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die persoonlijk van aard zijn: Reiki behandelingen, cursussen en inwijdingen;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. voor audio- en video-opnamen of computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen, voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 41     De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ReikiMar dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. Ten aanzien van druk- en zetfouten geldt, dat:

a. alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten zijn;

b. voor de gevolgen van druk- en zetfouten geen aansprakelijkheid door ReikiMar&More wordt aanvaard;

c. bij druk- en zetfouten ReikiMar niet verplicht is het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 42     Conformiteit en Garantie

 1. ReikiMar staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan:

a. de koopovereenkomst;

de in het aanbod vermelde specificaties;

de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid;

de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

2. Een door ReikiMar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ReikiMar kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan ReikiMar schriftelijk of via e-mail te worden gemeld.

4. Terugzending van de verkeerd geleverde producten of producten die gebreken vertonen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

5. De garantietermijn van ReikiMar komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

6. ReikiMar is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

7. De garantie geldt niet indien:

a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;

b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden of zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ReikiMar of op de verpakking worden of zijn behandeld;

c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 43     Levering en uitvoering

 1. ReikiMar neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ReikiMar heeft kenbaar gemaakt.
 3. De genoemde levertermijnen zijn indicatief en aan de genoemde levertermijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
 4. Overschrijding van een levertermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in het derde lid van dit artikel is vermeld, voert ReikiMar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uit, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 6. Wanneer een bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen, nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht.
 7. Is sprake van een situatie uit het vorige lid, dan heeft de consument het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden; de consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 8. In geval van ontbinding op grond van het zevende lid, betaalt ReikiMar het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug.
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant ReikiMar zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 10. Uiterlijk bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 11. Bij vervangende artikelen als bedoeld in het tiende lid, kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten; de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ReikiMar.
 12. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij ReikiMar tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ReikiMar bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 13. ReikiMar stuurt bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:

a. informatie wat de consument kan doen, indien hij of zij een klacht heeft over het geleverde aanbod;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in het derde lid van artikel 37 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ReikiMar deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de koopovereenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de koopovereenkomst, indien de koopovereenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

14. In geval van een duurtransactie is het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

15. In geval van een dienst, wordt de dienst pas geleverd, nadat de termijn van herroeping is verstreken.

 

Artikel 44     Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen voldaan bij aankoop in de webshop.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ReikiMar te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument geldt, behoudens eventuele wettelijke beperkingen, artikel 12, In gebrekestelling en incasso, van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Paragraaf 6  Slotbepalingen

 

Artikel 45     Membershipsite ReikiMar

 1. (Ex-)Cursisten van ReikiMar hebben toegang tot de membershipsite van ReikiMar via https://reikimarmember.nl
 2. Op de membershipsite van ReikiMar staan filmpjes, pdf’s, zelfbehandelingen, meditaties en tips & tricks op Reiki gebied voor de (ex-)cursisten van ReikiMar.
 3. Ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van de membershipsite zijn aparte Algemene Voorwaarden opgenomen op https://reikimarmember.nl/welkom.

 

Artikel 46    TarotJo

 1. ReikiMar & TarotJo biedt tarotcursussen aan voor beginners, gevorderden en masters.
 2. De tarotcursussen worden gegeven door Jolanda de Jong, alias TarotJo.
 3. Zie voor meer informatie over Jolanda de Jong en de Algemene Voorwaarden van TarotJo: https://www.tarotjo.nl/

 

Artikel 47    Aanpassen tarieven en Algemene Voorwaarden

 1. ReikiMar behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. De aangepaste tarieven en Algemene Voorwaarden zijn geldig zodra ze kenbaar zijn gemaakt op de website van ReikiMar onder: https://reikimar.nl/algemene-voorwaarden/

 

Artikel 48     Bescherming persoonsgegevens cliënt, afnemer en consument ReikiMar

 1. Ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens van cliënt, afnemer en consument is een Privacyverklaring
 2. De persoonsgegevens die cliënt, afnemer of consument in goed vertrouwen geeft aan ReikiMar, worden alleen na uitdrukkelijke toestemming daarvoor van cliënt, afnemer of consument doorgegeven aan TarotJo voor commerciële doeleinden, zoals het doen van aanbod via een nieuwsbrief.

 

Artikel 49    Klachtenregeling

 1. De klachtbehandeling van ReikiMar vindt plaats in overeenstemming met de Klachtenregeling van QRP; zie voor de klachtenregeling
 2. Bij een klacht wendt cliënt, afnemer of consument zich allereerst tot ReikiMar.
 3. ReikiMar spant zich in om een klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.
 4. Voor de behandeling van een klacht van administratieve aard of over de inhoud van de Reiki behandeling, cursus, inwijding of een andere activiteit, of over een klacht naar aanleiding van de webshop is ReikiMar, telefonisch en per e-mail bereikbaar.
 5. Een klacht moet tijdig, dat wil zeggen binnen 7 dagen doch in ieder geval binnen een jaar, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ReikiMar, nadat gebreken zijn geconstateerd.
 6. ReikiMar verzendt na ontvangst van de klacht aan indiener:

a. een ontvangstbevestiging waarin melding wordt gemaakt van de ontvangstdatum van de klacht;

b. de procedure van de beantwoording van de behandeling van de klacht;

c. een indicatie wanneer de indiener een antwoord kan verwachten.

7. Een klacht wordt door ReikiMar binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de ontvangstdatum.

8. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ReikiMar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9. Een klacht die niet binnen één jaar na het ontstaan ervan is ingediend, is niet ontvankelijk en wordt niet in behandeling genomen; de indiener ontvangt hiervan bericht.

10. Wanneer een klacht de administratieve aard of de inhoud van een Reiki behandeling, cursus, inwijding of andere activiteit betreft en niet in onderling overleg kan worden opgelost, biedt cliënt, afnemer of consument de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van QRP of de Geschillencommissie van het Collectief Alternatieve Therapeuten.

11. Indien een klacht de koopovereenkomst van de webshop betreft, dan staat de weg naar mediation of de rechter open.

12. Een klacht schort de verplichtingen van ReikiMar niet op, tenzij ReikiMar schriftelijk anders aangeeft.

13. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ReikiMar, wordt:

a. indien het een Reiki behandeling, cursus, inwijding of andere activiteit betreft, samen met cliënt naar een adequate oplossing gezocht;

b. indien het de distributie van Jiko Ai Reiki® of Lightarian™ handboeken betreft, door ReikiMar:

I: kosteloos de ontbrekende Jiko Ai Reiki® of Lightarian™ handboeken nagezonden, als is gebleken dat door toedoen van ReikiMar aan afnemer te weinig Jiko Ai Reiki® of Lightarian™ handboeken zijn verzonden;

II: bij schade opgelopen tijdens het postvervoer doordat de Jiko Ai Reiki® of Lightarian™ handboeken niet goed verpakt zijn door ReikiMar, nieuwe Jiko Ai Reiki® of Lightarian™ handboeken nagezonden.

c. indien het de webshop betreft, wordt het geleverde product door ReikiMar kosteloos gerepareerd of vervangen;

  naar tevredenheid van beide partijen.

   

  Artikel 50     Nederlands recht van toepassing

  1. Op de overeenkomsten tussen ReikiMar en cliënt, afnemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Op deze Algemene Voorwaarden is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

   

  Artikel 51    Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van cliënt, afnemer of de consument zijn en worden schriftelijk vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door cliënt, afnemer of de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  Artikel 52    Onduidelijke of onvoorziene omstandigheden

  Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld of onduidelijk zijn, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

   

  Artikel 53    Nietigheid of vernietigbaarheid Algemene Voorwaarden

  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst tussen ReikiMar en cliënt, afnemer of de consument en deze voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

   

  Artikel 54     Citeertitel

  Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: AV ReikiMar

   

   

  Almere, 21 november 2023

  Namens ReikiMar & TarotJo,

  Mariëlle Aardoom, eigenaar van ReikiMar