AVG/GDPR Privacyverklaring ReikiMar

 

U bent met ReikiMar in contact gekomen via een Reiki behandeling, cursus, Inwijding of via een andere activiteit of via de distributie van Jiko Ai Reiki® of Lightarian Reiki handboeken of via een van de georganiseerde evenementen van ReikiMar & TarotJo of via de Webshop, waarop u op vrijwillige basis persoonsgegevens heeft uitgewisseld. ReikiMar is onderdeel van ReikiMar & TarotJo. ReikiMar is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens op reikimar.nl

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Uw persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze bewaard, bewerkt en beveiligd in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

ReikiMar gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor:

 • het maken en verzetten van afspraken;
 • informatieve of financiële informatie die voor u van belang kan zijn;
 • persoonlijk contact;
 • het opmaken van cursuscertificaten;
 • het versturen van facturen;
 • het versturen van uitnodigingen van ReikiMar.

ReikiMar legt GEEN dossier aan dat kan worden gelijkgesteld met een medisch dossier op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

ReikiMar verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden alleen na uw schriftelijke toestemming gedeeld binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren.

Beeldmateriaal van cursussen waarop u staat, wordt alleen na uw schriftelijke toestemming gedeeld via de website of de sociale mediakanalen van ReikiMar.

ReikiMar maakt niet zonder uw toestemming gegevens openbaar.

ReikiMar draagt er zorg voor dat:

 • uw persoonsgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving worden bewaard;
 • onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

ReikiMar gebruikt Persoonsgegevens niet alleen voor de hierboven vermelde toepassingen, maar verstrekt deze ook aan haar dochteronderneming, TarotJo, en Business Energizerz ten behoeve van het hosten van haar website.

ReikiMar kan ook informatie openbaar maken als zij in goed vertrouwen gelooft dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om:

 • van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven;
 • haar beleidsmaatregelen, inclusief overeenkomst, te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken;
 • illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken;
 • haar rechten om zichzelf te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen;
 • te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van haar, haar gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor
 • samenwerking met wetshandhavingsinstanties of in geval dat zij het nodig vindt om intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

Marketing

ReikiMar kan uw Persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zelf gebruiken of met behulp van haar externe sub contractanten, om u reclamemateriaal met betrekking tot haar dienstem te kunnen aanbieden waarvan zij denkt dat u erin bent geïnteresseerd.

Uit respect voor uw recht op privacy biedt ReikiMar u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van haar wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijdert ReikiMar uw e-mailadres of telefoonnummer uit haar reclamelijst.

Let op: zelfs als u zich heeft uitgeschreven voor haar reclamemails, kan zij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor zij u niet de mogelijkheid biedt om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

 

Bewaren Persoonsgegevens

ReikiMar bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

ReikiMar bewaart na het laatste contact met u, uw persoonsgegevens, te weten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, gedurende 1 jaar in verband met administratie van gevolgde cursussen, aankomende cursussen en het versturen van uitnodigingen voor oefenmiddagen of -avonden, de nieuwsbrief en reclamemateriaal met betrekking tot haar diensten waarvan zij denkt dat u erin bent geïnteresseerd. Na dit jaar worden deze persoonsgegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ReikiMar deze persoonsgegevens voor weer 1 jaar mag bewaren voor dezelfde doeleinden.

De eigenaar van ReikiMar, Mariëlle Aardoom, is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

Uw gegevens worden beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord die alleen de eigenaar van ReikiMar kent.

 

Geheimhoudingsplicht Reikimar & More

Op grond van de Gedragscode van de Vereniging Qualified Reiki Professionals en de Beroepscode van het CAT waar ReikiMar bij is aangesloten en waaraan zij zich heeft gecommiteerd, heeft ReikiMar op grond van artikel 15 van AV ReikiMar geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat ReikiMar uit hoofde van haar functie bekend wordt; deze geheimhoudingplicht duurt voort na beëindiging van de Reiki behandeling, inwijding, cursus of overige activiteit.

Ten aanzien van het bovenstaande geldt de uitzondering dat indien uw fysieke of psychische toestand gevaar kan opleveren voor uzelf of uw omgeving, ReikiMar genoodzaakt is om uw huisarts of dienstdoende arts of uw specialist in te lichten.

 

Inzage Persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht:

 • op inzage of correctie van uw persoonsgegevens;
 • onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;
 • om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Hiertoe kunt u een verzoek indienen via e-mail of het contactformulier via de website van ReikiMar&More: https://reikimar.nl/contact/

 

Gebruik Cookies ReikiMar Website

ReikiMar maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website van ReikiMar gebruik van Cookies.

De Cookies die ReikiMar gebruikt, bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan, zoals login informatie, op het systeem van gebruiker.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zodanig instellen, dat Cookies niet worden geaccepteerd door uw computer.

ReikiMar gebruikt uw IP-adres voor de verwerking van problemen met haar server en voor de administratie van haar website. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om u als bezoeker van de website van ReikiMar te herkennen.

De website van ReikiMar bevat onder de pagina Diversen, Inspiratie, links naar andere websites die niet tot ReikiMar behoren. ReikiMar is niet aansprakelijk voor de Privacyverklaring noch de inhoud van deze websites.

 

Aanpassen AVG/GDPR Privacyverklaring

Aanpassing AVG/GDPR Privacyverklaring ReikiMar:

 • ReikiMar heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen;
 • aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van ReikiMar gepubliceerd.

Raadpleeg daarom met regelmaat de website van ReikiMar.

 

Citeertitel

Deze privacyverklaring kan worden aangehaald als: Privacyverklaring ReikiMar.

Slotbepaling

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ReikiMar via e-mail of het contactformulier via de website van ReikiMar: https://reikimar.nl/contact/

 

Almere, 21 november 2023

Namens Reikimar & TarotJo,

Mariëlle Aardoom, eigenaar van ReikiMar